خاسرون

۱- به نشانه‌ها و پروردگار خود ایمان ندارند چه حماقت و جهالتی بزرگتر از این که انسان خدا را فراموش کند و به باطل «عوامل دنیوی» بپردازد.

۲- جمیع اعمال مشرک در آخرت باطل و نابودشدنی است و سرانجام شرک غیر از حرمان و خسران چیزی نیست «از نقطه نظر عقل و دانش آفریدن فقط در تصرف الله تعالی است و بس پس به جز الله دیگری مستحق عبادت نیست».