خاسرون

۱- به آخرت ایمان ندارند و در دنیای فانی غرق هستند و تمام سعی‌شان محض برای دنیاست و در سرانجام کار خود نمی‌اندیشند و خداوند اعمالشان را برایشان زیبا جلوه داده به طوری که فکر می‌کنند که مصلح‌ترین مردمانند و حیران و سرگردان از این وادی به وادی دیگر برای کسب مال بیشتر می‌دوند تا به انتها برسند و در آخر برایشان دوزخ است به راستی زیانکارانند که حقیقت عمر را از دست دادند و نتوانستد جوهر وجودی جسم و روحشان را صیقل دهند.