مسرفین

۱- در زمین فساد و خرابی برپا می‌کنند و هیچ‌گاه در فکر اصلاح امور زندگی مادی و معنوی خود و دیگران نیستند.

۲- این آیت تنبیهی است به مسلمین که آگاه باشید اینها به ظاهر خود را مصلح می‌خوانند در واقع مفسدان زمین‌اند گرگان در لباس میش همچنان در سوره بقره آیه ۱۱-۱۲ آنان را مفسد می‌خواند.