زیانمندترین مردم

۱- تمام کوششان برای دنیا بود و یادی از آخرت نمی‌کردند و ترقیات و کامیابی‌های مادی دنیا را معراج بزرگ می‌پنداشتند و در فکر و اندیشه خود آن را نیکوترین عمل می‌پنداشتند.

۲- آیات و نشانه‌های پروردگار خود را به سبب نفع دنیوی به فراموشی می‌سپردند و با این که علم یقین به آن داشتند جهت منافع مادی حقایق را می‌پوشاندند.

۳- پس حسناتی هم که داشته‌اند ضایع و بی‌اعتبار است و برای زندگی ابدیشان هیچ به کار نمی‌آید.

۴- جایگاهشان دوزخ است چرا که به غیر مال‌پرستی، پیامبران و نشانه‌های آیات الهی را به مسخره می‌گرفتند.