لعنت‌شدگان

۱- عهدی را که با خداوند بسته‌اند فراموش می‌کنند و در سختی‌ها تحمل و صبر را پیشه نمی‌گیرند و عهد خدا را می‌شکنند و یا به جهت انعام دنیوی عهد خود را به فراموشی می‌سپارند.

۲- آنچه را که خداوند به پیوند آن امر فرموده است قطع می‌کنند «صله رحم، عبادت، انفاق، زکات، ایثار، جهاد و ...».

۳- و در زمین فتنه و فساد را شعله‌ور می‌سازند و از ظلم و ستم باز نمی‌ایستند. پس از رحمت خداوند دور هستند و بدترین مقام جایشان است.