کافران

۱- آیات الهی را منکر می‌شوند.

۲- برای تنعم دنیا دین الهی را بازیچه هوی و هوس خود قرار می‌دهند.

۳- و زندگانی دنیا آنها را مغرور و سرمست از مواهب دنیوی کرد و از سرای جاوید غافل مانند و در نهایت عذاب الهی در دنیا و آخرت نثار ایشان خواهد شد.