گمراهان

۱- کسانی هستند که بعد از قبول حق و ایمان آوردن دیده و دانسته منکر حق می‌گردند و در انکار خویش مداومت می‌کنند «تا شاید از منفعت دنیوی بهره شایان ببرند».

۲- خداوند توبه ایشان را در لحظات مرگ نمی‌پذیرد و گمراه و سرگردان خواهند بود. چرا که توبه ایشان بنا بر مصلحت ظاهری و لفظی است و چنانچه باز گردند در وادی کفر خویش باقی خواهند ماند.