ظالمون «ستمکاران»

۱- مطابق احکام خدا حکم صادر نمی‌کنند اگر حکم الهی آنها را محکوم و مذموم کند از پذیرش آن سرباز می‌زنند و اگر حکم الهی مطابق با منفعت آنها باشد در برابر آن گردن می‌نهند و در واقع مطابق حکم الهی عمل نمی‌کنند بلکه با توجه به نفع و ضرر خود از هواهای درونی خویش پیروی می‌نمایند.