ظالمان «ستمگران»

۱- کسانی هستند که به جهت منفعت دنیوی از روی هوی و هوس خود سخنانی را بیان می‌کنند و آن را به خداوند نسبت می‌دهند.