اصحاب آتش

اصحاب آتش با وجود عقل و دانش در سقر افتادند چرا که:

۱- نماز را به جای نیاورند.

۲- محتاج را طعام نمی‌دادند «انفاق نمی‌کردند».

۳- و با کسانی که بیهوده‌گو و اهل باطل بودند معاشرت می‌کردند.

۴- و به مسلمین می‌خندیدند و روز جزا را منکر می‌شدند.

۵- نه حق خدا را شناختند و نه خبر از بندگان خدا گرفتند.

۶- بزرگترین و وخیم‌ترین سخن اینکه یقین نداشتند که روز انصاف هم آمدنی است و دائماً آن را تکذیب می‌کردند چرا که در باطل لذات دنیوی خود سرگردان و غوطه‌ور بودند تا ساعت مرگ فرارسید و آن وقت یقینشان حاصل شد که دیگر چه سود.