فاسقان

۱- اللهأ گروه نافرمانان را راه نمی‌نماید تا در گمراهی خویش سرگردان باشند.

۲- آنان کسانی هستند که مناع الخیر هستند و مردمان را از راه نیک و اعمال نیک برحذر می‌کنند.

۳- فاسقان با گفتار و اعمالشان سعی در تفرقه و دشمنی بین مسلمانان دارند و حتی عداوت در بین خانواده مسلمین.

۴- در راه خداوند انفاقی نخواهند کرد و اگر کسی را در حال انفاق کردن ببینند مانع آن می‌شوند.