فاسقان

۱- برای اندک طمع دنیوی احکام و آیات خداوندأ را رد کردند.

۲- خود به راه اللهأ نرفتند و دیگران را نیز منع می‌کنند.

۳- و این بدترین اعمال است که امر به منکر می‌کنند «دیگران را از عبادت باز می‌دارند».