فاسقان

۱- به آنچه که خداوند فروفرستاده است در احکام زندگی بشر عمل نمی‌کنند بلکه بر اساس هواهای نفسانی و منافع مادی و دنیوی حکم می‌کنند.

۲- پس سبب معامله دنیویشان و فروختن احکام الهی به بهایی اندک ایشانند بدکاران و زیانکاران و فاسقان زمین.