صفحه نخست قرآن صفات انسان در قرآن اصحاب دست راست، حظّ بسیار و نیکبختان

اصحاب دست راست، حظّ بسیار و نیکبختان

۱- آزاد کردن غلام و کنیز یا قرض‌‌دار از بار قرض سبک ساختن.

۲- در وقت سختی و قحطی گرسنگان را دستگیری نمودن.

۳- نیکویی به یتیمان و اقربا «نزدیکان».

۴- و دستگیری از فقیری که از فقر و تنگدستی خاک‌آلود شده باشد. «نه اسراف‌هایی که در عروسی ـ مرده ‌داری و یا مجالس عیاشی به کار می‌رود».

۵- و به شرط قبولی اعمال، ایمان داشته باشند و به صبر و محبت و مهربانی با همدیگر توصیه و تأکید کنند و ادای حقوق و انجام فرایض و بر خلق خدا رحم نمایند تا آسمانیان بر شما رحم فرمایند.

۶- ایشانند یاران دست راست و به نیکبختی رسیدن.