بندگان مخلص خداوند

۱- آنچه را که بر عهده گرفته‌اند آن را به خوبی انجام می‌دهند.

۲- زیرا از روز سختی برپایی قیامت و جزا و پاداش می‌ترسند که سختی آن روز دامنگیر همه است «منتشر».

۳- جهت محبت خداوند طعام خود را با وجود احتیاج با کمال شوق و خلوص به مساکین و یتیمان و اسیران می‌دهند. «محبوس عام است خواه مسلم باشد خواه کافر چنان که در جنگ بدر با اسیران با سلوک نیک رفتار می‌شد».

۴- نه منت می‌گذارند ـ نه سپاسگزاری می‌خواهند و نه عوض می‌ستانند. فقط جهت رضای الهی و از ترس روز جزا به اعمال نیک می‌پردازند.