صدیقون

۱- بر اللهأ و جمیع پیغمبران کاملاً ایمان دارند و اثر این یقین ایمان در اعمال و احوال آنها ظاهر است. ایمان‌داران راست و راسخ به راستی همین مردمند.