فروتنان

۱- حکم خدای یگانه را قبول دارند و به ذکر آن ذات مقدس دلشان آرام می‌یابد و از جلال و جبروت الله تعالی می‌ترسند.

۲- مصائب و شداید را به صبر و ثبات تحمل می‌کنند.

۳- نماز را برپا می‌دارند و از روزیی که خداوند به آنها عطا کرده است در راه اللهأ انفاق می‌کنند.