فائز «درستکار»

۱- اطاعت می‌کند او امر الله و رسولش را.

۲- و از مقام اللهأ بترسد و از خطاهایش توبه کند.

۳- و پرهیز کند از گناهان به راستی کامیابی دنیا و آخرت را به دست آورده‌اند.