خردمندان

۱- در همه حال «ایستاده، نشسته، خوابیده» خداوند را یاد می‌کنند و در هیچ حال از یاد خداوند غافل نمی‌باشند و ذکر الله تعالی همه وقت به دل و زبانشان جاری است. [۴]

۲- و در خلقت آسمان‌ها و زمین می‌اندیشند و در این اندیشه ژرف گویند خدایا : این هستی عظیم و بیکران را به عبث نیافریدی، یقیناً سلسله این انتظامات عجیب و شگفت‌انگیز باید به یک نتیجه بزرگ و جلیل منتهی شود.

۳- و در اثر این اندیشه و به یقین رسیدن که صانع واحد آفریننده است به تسبیح و تنزیه حضرت الهیأ می‌پردازند. این‌همه نقش عجب بر درودیوار وجود
هرکه فکرت نکند نقش بود بر دیوار
[۴] نماز بزرگترین ذکر است بنا بر آن حضرت محمدج فرموده اگر کسی ایستاده نمی‌تواند نماز بخواند نشسته بخواند و اگر نشسته نمی‌تواند دراز کشیده بخواند.