مؤمنان صادق

۱- به خداوند و رسولش اعتقاد کامل دارند.

۲- و در راه خداوند و رسولش در هر وقت و در هر حالت به فدا کردن مال و جان خود آماده هستند.

۳- به راستی این جماعه مؤمنان هستند چرا که در اعتقاد و اعمال خود شک و تردید را جای نداده‌اند.