مؤمنان

۱- آنانند که در برپا داشتن نماز استوارند.

۲- و با فراخ دستی زکات را پرداخت می‌نماید.

۳- پس به راستی ایشان به آخرت یقین دارند که این چنین در نماز و زکات فعالند.