مؤمنان

۱- اشخاصی دارای ایمان کامل آنان‌اند که به دعوت رسولج حاضر می‌شوند.

۲- و وقتی که در یک کار اجتماعی حاضر شوند همچون نماز جمعه، جهاد و جلسه مشورت و ... بدون اجازه نمی‌خیزند و نمی‌روند.

۳- همین مردم به معنی صحیح و کامل به خداأ و رسول اوج گرویده و ایمان دارند.