مؤمنان

۱- نماز را با خشوع [۳] و خضوع ادا می‌کنند و در نتیجه فلاح انتهایی و کامیابی اعلی نصیب آنان است.

۲- و به مشاغل بیهوده وقت را ضایع نمی‌کنند و از بیهوده بودن روی بگردانند.

۳- دادن زکات کار دائمی آنها است چرا که می‌فرماید: ﴿لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ ٤ و نمی‌گوید: «یؤدون الزکوة».

۴- در عین شهوت و میل جنسی خود را حرام نگه می‌دارند.

۵- در معامله با الله و بندگان امانت و قول و عهد را حفظ می‌کنند و خیانت و بدعهدی نمی‌کنند.

۶- نمازها را در وقت خود و با رعایت حقوق و آداب آن به جای می‌آورند.

۷- در اهمیت نماز همان بس که در صفات مؤمنان با نماز آغاز می‌گردد و با نماز خاتمه می‌یابد.

و به راستی رستگاری اخروی و کامیابی بزرگ نصیب چنین بندگانی خواهد شد.

[۳] اصل خشوع از قلب است و خشوع اعضای بدن تابع آن است وقتی که در نماز قلب خاشع و خائف و ساکن و پست شود خیالات در اطراف مختلف منتشر نمی‌شود. بلکه به یک مقصود تمرکز می‌یابد. سپس آثار خوف و هیبت و سکون و خضوع در اعضای بدن هم ظاهر می‌شود.