مؤمنان

۱- چون نام خداأ در میان آید از هیبت و خوف به لرزه افتند.

۲- با شنیدن آیات و احکام الهیأ ایمان و یقین ایشان استوارتر شود.

۳- اعتماد و توکل اصلی آنها جز به خداوندأ بر احدی باقی نمی‌ماند.

۴- در پیشگاه او سر بندگی فرود آورند و با تمام وجود نماز را بر پا می‌دارند.

۵- دارایی و هستی خود را در راه اللهأ صرف می‌کنند و اینانند مؤمنان کامل، صادق و راسخ و ایشانند که به مقامات و مراتب بزرگ قرب الهی فائز می‌گردند.