مؤمنان

۱- در هر شرایطی چه در حال شادی و چه در حال اندوه حکم خداوند و رسولش را می‌پذیرند و بر آن گردن می‌نهند و تسلیم و خاشع و خاضع آن را قبول می‌کنند.

۲- پس از آینده اندیشناک و از گذشته مغموم نمی‌گردند و با اطمینان و امن در رحمت الهیأ وارد خواهند شد. [۲]

[۲] بحث تفسیری این واقعه که مربوط به جنگ احد می‌باشد به تفسیر کابلی، جلد اول، صفحه ۴۲۴ مراجعه فرمایید «که در آن مسلمانان با وجود زخمی شدن در جنگ باز هم یکپارچه شده و به تعقیب سپاه مشرکان پرداختند که فکر حمله به مدینه را از خود دور کند و بدانند که مسلمانان در هر حال آماده دفاع هستند».