صفحه نخست قرآن صفات انسان در قرآن انفاق‌کنندگان کسانی هستند که:

انفاق‌کنندگان کسانی هستند که:

۱- از مال حلال در راه خدا خرج می‌کنند.

۲- بهترین اموال خویش را در راه خداوند انفاق می‌کنند.

۳- صدقات خود را شب و روز پنهانی و آشکارا جهت رضای الهی می‌بخشند.

۴- پس پروردگارشان برایشان ثواب بزرگی در دنیا و آخرت عطا خواهد فرمود.

۵- و در دنیا و آخرت برایشان ترسی نیست و ایشان اندوهگین نخواهند شد.