صابران

۱- صبورند در برابر مصائب.

۲- در آزمایش و امتحان الهی صبر و شکر را فراموش نمی‌کنند.

۳- و یقین دارند که به سوی پروردگار خویش رجوع‌کنندگانند.

۴- داخل شدن در گروه صابران آسان نیست بلکه بر مصیبت صبر و شکر گردانیدن است پس بشارت بر آنان به درود و مهربانی از جانب پروردگارشان.