متقی

۱- آنکه به قصد پاک ساختن نفس از اخلاق ذمیمه بخل و امساک و طمع و غیره به صرف مال خود به سؤال‌کنندگان و... می‌پردازد. نه به جهت ریا و خودنمایی و یا کدام امور دنیوی.