مقدمه

انسان‌ها همواره سعی دارند که الگویی برای هدایت و راهیابی داشته باشند و بدین طریق راه‌های کمال و سعادت را بپیمایند.

بدین جهت بر آن شدم که بهترین الگو، ارزیاب‌کننده‌‌ی تطبیق‌دهنده را از قرآن کریم که وحی الهی برای هدایت بشر است برگیرم و صفات مثبت و منفی که انسان‌ها می‌توانند آن را کسب و یا طرد کنند تفکیک و استخراج نمایم که چراغی باشد برای راهیابی درست‌تر. لذا با توکل بر خداوند متعال جهت رضای الهی به شناخت صفات و ویژگی‌های انسان، برای انسان به این فعالیت پژوهشی پرداختم باشد که مورد لطف و قبول الهی قرار گرفته و پله‌ای باشد برای انسان‌ها که خود را با آن محاسبه و ارزیابی کنند و پله‌های کمال را جهت رسیدن به قرب الهی یکی بعد از دیگری بپیمایند.

آمین
مؤلف: دوشنبه ۲۵ / خرداد / ۱۳۸۳

بخش اول:
صفات عالیه و کامله «انسان با داشتن این صفات کامل می‌گردد»