صفحه نخست قرآن صفات انسان در قرآن وجه تسمیه و نام‌گذاری صفات انسان در قرآن یا انس...

وجه تسمیه و نام‌گذاری صفات انسان در قرآن یا انسان‌شناسی در قرآن

با توجه به این که کتاب حاضر برگرفته از صفات متعدد است که قرآن انسان‌ها را با آن مورد خطاب قرار می‌دهد و به زبان صراحت بیان می‌دارد که اینها صفات مثبت هستند پس اگر می‌خواهی که جزء این گروه برگزیدگان قرار گیری لازم است که این صفات را در خود پرورش داده و از حالت بالقوه به بالفعل درآوری تا در زمره صالحین قرار گیری و یا اینکه اینها صفات منفی هستد خود را از آن برحذر داری و مرتکب این اعمال نگردی که پست و خوار می‌شوی. پس تصمیم گرفتم آن را صفات انسان در قرآن بنامم و همچنین آقای یحیی پرتوی مسئول انتشارات پرتو بیان انسان‌شناسی در قرآن را برای آن مناسب دیدند و اینجانب با توجه به صفات ذکر شده در قرآن و پیشنهاد آقای پرتوی آن را صفات انسان در قرآن و یا انسان‌شناسی در قرآن نام‌گذاری نمودم باشد که قبول خداوند متعال و شما ملت مسلمان قرار گیرد.