مشخصات کتاب

انسان‌شناسی در قرآن
تأليف

محمد خبیر مرادی