۳- حکم آل داود!

آقای کلینی بابی بسته که أئمه علیهم السلام هرگاه قدرت بیابند موافق با حکم آل داود قضاوت خواهند کرد، و گواه نخواهند طللبید، آنگاه از امام صادق ÷ روایت می‌کند که فرمودند:

«إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود وسليمان ولايسأل بيّنة». «هرگاه قائم آل محمد ظهور کند مطابق حکم داود وسلیمان علیهما السلام حکم خواهد کرد و شاهد نخواهد طلبید»[۱۵۲] .

مجلسی روایت می‌کند که:

«يقوم القائم بأمر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد». «هرگاه قائم بلند شود امر جدید!، و کتاب جدید! و قضاء جدیدی خواهد داشت!»[۱۵۳] .

اینکه امر جدید چه خواهد بود!؟ ما نمی‌دانیم کتابش هم جدید است غیر از قرآن، و قضاوتش هم جدید است؟!.

امام صادق ÷ می‌فرماید: «لكأنّي أنظرُ إليه بينَ الرَّكنِ والـمقامُ يبايعُ الناسَ على كتابٍ جديدٍ» «گویا من الآن دارم ایشان را می‌بینم که در بین رکن حجر اسود و مقام إبراهیمی ‌دارد با مردم بر کتاب جدیدی بیعت می‌کند»[۱۵۴] .

[۱۵۲] اصول کافی: ۱/۳۹۷. [۱۵۳] بحارالانوار: ۵۲/۳۵۴، الغیبة نعمانی: ص/۱۵۴. [۱۵۴] بحارالانوار: ۲/۱۳۵، الغیبة: ص/۱۷۶.