۱- کشتار عرب‌ها!

علامه ملا باقر مجلسی روایت می‌کند که:

«امام قائم باعرب‌ها همان کاری را خواهد کرد که در (جفراحمر) آمده است، یعنی همه را خواهد کشت»[۱۴۶] .

همچنین روایت می‌کند: «مابقي بيننا وبين العرب إلا الذبح». «بین ما و عرب‌ها جز ذبح چیزی نمانده است»[۱۴۷] .

همچنین روایت می‌کند:

«از عرب‌ها بترسید که عاقبت بدی دارند، حتی یک نفر از آنان هم با امام قائم نخواهد بود»[۱۴۸] .

چونکه بسیاری از شیعیان ما عرب هستند می‌پرسم آیا امام قائم همه را از دم تیغ خواهد کشید؟! مگرنه این است که پیغمبر و آل پیغمبر همه عرب هستند؟ مگر خودش عرب نیست؟ پدر وپدر بزرگش عرب نیستند؟

پس این چه سری است، آیا نباید احتمال بدهیم بلکه بایقین فریاد بزنیم که نه، نه هرگز نمی‌تواند این کار نوه پیامبر ص و فردی از آل بیت باشد حالا جلوتر ببینید که چه می‌شود:

آقای مجلسی از امیرالمؤمنین حدیث روایت می‌کنند که:

«خداوند کسری را از دوزخ نجات داده است و دوزخ براو حرام است!!!»[۱۴۹] .

چرا؟! مگر بهشت و دوزخ برچه اساسی تقسیم می‌شود؟ اگر بنده خودم این روایات را ندیده بودم شاید بسیار دشوار بود که باورکنم آیا ممکن است در کتب ما چنین روایاتی وجود داشته باشد؟ این مسؤلیت اول امام قائم بود!.

[۱۴۶] بحارالانوار: ۵۲/۳۱۸. [۱۴۷] بحار الانوار: ۵۲/۳۴۹. [۱۴۸] بحارالانوار: ۵۲/۳۳۳. [۱۴۹] بحارالانوار: ۴۱/۴.