کدام چاق‌تر است!؟

بیاییم نمونه دیگری را بررسی کینم، کتابی که بعد از کافی بالاترین مرتبه را داراست و یکی دیگر از صحاح أربعه است «تهذيب الاحكام» از شیخ طوسی بنیانگذار حوزه علمیه نجف اشرف: شمار روایاتی که اکنون در تهذیب است بنابر گفته علماء و محقیقین ما حدود سیزده هزار وپانصدونود (۱۳۵۹۰)حدیث است، در حالی که خود مؤلف کتاب -طوری که در عدة الاصول است- می‌فرماید:

«روایات تهذیب چیزی بیش از پنج هزار (۵۰۰۰) حدیث است، پس چه کسی بیش از کل احادیث کتاب را به آن افزوده است؟!».