دزدي فرهنگی!

این یک پهلوی قضیه است اسالیب دیگری نیز وجود دارد که بیگانگان توانسته‌اند از خلال آن در تشیع رخنه کنند، آنها توانسته‌اند با مهم‌ترین کتب و بزرگ‌ترین مراجع مابازی کنند، اینک چند نمونه ذکر می‌کنم که خواننده می‌تواند از خلال آن حجم این خیانت آشکار به مکتب تشیع را تخمین بزند.