۲-موافقت عامه جايز نيست!

این عنوان بابی است که حرعاملی در کتاب خودش وسائل الشیعة بسته است، می‌فرماید:

«احادیث در این باره متواتر است از جمله قول امام صادق ÷ درباره دو حدیث متعارض که فرمودند:

آنها را با روایات عامه مطابقت دهید، آنچه با روایات آنان موافق بود ترکش کنید و آنچه با روایات آنان مخالف بود به آن عمل کنید».

همچنین فرمودند:

«هرگاه دو حدیث متعارض به شما رسید، به آنچه مخالف آنهاست عمل کنید» نیز فرمودند:

«به آنچه خلاف عامه است عمل کن، وفرمود: آنچه مخالف عامه باشد سعادت در آن است» همچنین فرمودند:

«بخدا سوگند هرگز خداوند در پیروی از غیر ما برای کسی هیچ خیری نگذاشته است، کسیکه موافق ما عمل کند مخالف دشمن ماست، و کسیکه در گفتار یا کرداری موافق دشمن ما باشد نه او ازماست و نه ما از او هستیم».

امام رضا ÷ فرمودند: «هرگاه دو حدیث را متعارض یافتید، ببینید کدام یک با عامه مخالف است به آن عمل کنید، و آنچه با روایات آنان موافق بود آن را بگذارید» همچنین از قول امام صادق ÷ نقل شده که: «بخدا قسم جز استقبال قبله در نزد آنها چیزی از حق نمانده است»[۱۰۷] .

حر عاملی درباره اینگونه روایات می‌فرماید:

«از حد تواتر گذشته است تعحب است که بعضی متأخرین خیال کرده‌اند که دلیل ما در اینجا خبر واحد است» همچنین می‌فرماید:

«آنچه از این احادیث متواتره ثابت می‌شود این است که اکثر قواعد اصولی‌ای که در کتب عامه وجود دارد باطل است»[۱۰۸] .

[۱۰۷] الفصول الـمهمة: ص۳۲۵-۳۲۶. [۱۰۸] الفصول الـمهمة: ۳۲۶.