يك سؤال بي جواب

اگر واقعا این کتابها از طرف خدا نازل شده باشد، وبه راستی حضرت امیر و بقیه أئمه علیهم السلام آنها را در اختیار داشته‌اند، باهمه احتیاج مبرمی‌که امت به آنها داشته و دارد چرا مخفی نگهداشته شده، بنابراین فایده نزول این کتابها چیست؟! بسیاری از فقهای ما گفته‌اند از ترس اینکه مبادا دشمنان به آنها آسیبی وارد کنند آنها را مخفی داشته‌اند، اما چه بهانه پوچی! آیا شخصیت مؤمن و قهرمانی چون امیرالمؤمنین ÷ شیر بنی هاشم آنقدر ترسو و بزدل بوده که نتواند از کتب آسمانی دفاع کند؟! آیا باور کردنی است که آیات خدا را که بخاطر هدایت بشر نازل شده از ترس دشمنان پنهان نگه داشته شود؟!.

هرگز، به خدایی که آسمان را بدون ستون نگه داشته حضرت امیر ÷ مردی نبوده که جز خدا از کس دیگری بترسد.