با دلیل باید گفتن

محدث بزرگ ما شیخ نوری طبرسی در اثبات تحریف قرآن کتاب ضخیمی نوشته و آنرا (فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب) نام گذاشته است که در آن حدود دو هزار روایت جمع‌آوری کرده که دال بر تحریف قرآن است و در آن اقوال تمام فقهاء و علمای ما را که باصراحت تحریف قرآن را بیان می‌کنند درج کرده و ثابت نموده است که تمام علماء و فقهای متقدم و متأخر شیعه معتقدند که قرآن کنونی که در دست مسلمین است تحریف شده است!.

سید هاشم بحرانی می‌فرماید:

«پس از بحث و بررسی آثار و روایات، بنده به وضوح می‌توانم بر این قول (تحریف قرآن) صحه بگذارم و بلکه باید گفت: که اعتقاد به آن از ضروریات مذهب تشیع است و از بزرگ‌ترین مقاصدی که خلافت بخاطر آن غصب گردیده است، دقت کنید! [۱۰۱] .

نعمت الله جزائری در رد کسانی که تحریف قرآن را قبول ندارند می‌فرماید:

«پذیرفتن اینکه قرآن متواتر از وحی الهی است و اینکه همه آن بر جبرئیل ÷ نازل شده منجر به این می‌گردد که بسیاری از روایات معتبر ما دور ریخته شوند، در حالی که اصحاب ما بر صحت آنها و باور به آنها تاکید کرده‌اند»[۱۰۲] .

لذا امام باقر÷ چنانکه جابر از ایشان روایت می‌کند می‌فرمایند:

«هیچ کسی ازمردم ادعا نکرده که همه قرآن را جمع نموده مگر اینکه دروغگو است، آنگونه‌ای که قرآن نازل شده هیچ کسی جز علی ابن ابی طالب و ائمه بعد از ایشان آن را حفظ و جمع‌آوری نکرده است»[۱۰۳] .

بدون شک این روایت برای اثبات تحریف قرآنی که اینک در اختیار مسلمانان است بسیار صریح و روشن است، لذا قرآن حقیقی بطور کامل فقط در نزد حضرت امیر و دیگر ائمه بوده است! تا اینکه سرانجام بدست امام قائم رسیده است!.

[۱۰۱] مقدمة البرهان: ص/۴۹. [۱۰۲] الانوار النعمانیة: ۲/۳۵۷. [۱۰۳] اصول کافی: ۱/۲۶.