۹- قرآن كريم:

در حالی که قرآن کریم بدون هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای کلام خداوند است و خداوند حفاظت آنرا به عهده گرفته است متأسفانه فقهاء و روحانیت ما نصوص و روایاتی ارائه داده‌اند که می‌گوید قرآن کریم تحریف شده ودست خورده است!.