۸- تورات و انجيل و زبور:

از امام صادق ÷ روایت است که:

«ایشان تورات و انجیل و زبور را بازبان سریانی می‌خواندند»[۱۰۰] .

[۱۰۰] اصول کافی: ۱/۲۰۷ (باب أن الأئمة عندهم جمیع الکتب التی نزلت من الله وإنهم یعرفونها کلها على إختلاف ألسنته).