کینه با اهل بیت

عبد الله بن ابی یعفور گفت أصلحك الله:

«آیا فرزندان (امام) حسن (مجتبی) از این امر اطلاع دارند؟ فرمود: بخدا سوگند بله، همچنانکه شب را شب و روز را روز می‌دانند اما حسد و حرص دنیا! آنها را وادار می‌کند که انکار کنند، اگر حق را باحق جستجو می‌کردند، حتما برای آنان بهتر بود»[۹۶] .

[۹۶] اصول کافی: ۱/۲۴.