۶- الجفر:

و آن بر دو قسم است جفر سفید و جفر سرخ، از ابوالعلاء روایت است که گفت:

«از امام صادق علیهم السلام شیندم که می‌فرمود: در نزد من جفر سفید است، گفتم در آن چیست؟ فرمودند: زبور داؤد و تورات موسی و انجیل عسیی و صحف ابراهیم علیهم السلام و حکم حلال و حرام، و فرمود در نزد من جفر سرخ است، گفتم در آن چیست؟ فرمود سلاح، که فقط برای خونریزی باز می‌شود و صاحب شمشیر برای کشتن آن را باز خواهد کرد».