اسباب انحراف انسان

پس ملاحظه فرمودید که امام باصراحت می‌فرمایند:

«اموال خمس سرمایه بسیار کلانی است».

این سخن در آن زمان بود، امروز پس از حدود سی سال این سرمایه چقدرباید بیشتر شده باشد؟! وهمچنین دیدیم که امام تصریح فرمودند که جزء کوچکی -شما فرض کنید یک هزارم ۱/۱۰۰۰شاید هم کمتر- برای تأمین معاش آل بیت پیامبر ص کافی است پس بقیه این سرمایه هنگفت و سرسام آور را چه باید کرد؟؟!.

انسان از دو راه ممکن است فاسد شود پول و شهوت، کیست که بتواند در مقابل این دو چیز مقاومت کند، بویژه آنانیکه متأسفانه جز برای رسیدن به این بهشت برین! در این راه قدم نگذاشته‌اند.