مرحله چهارم:

سپس علمای متاخرین آمدند و گام مهم دیگری برداشتند و گفتند:

«پرداخت خمس به فقهاء واجب است تا اینکه بین مستحقین آن که ایتام و مستمندان اهل بیت علیهم السلام هستند تقسیمش کنند».

غالبا فقیه ابن حمزه اولین کسی بود که در قرن ششم چنین دیدگاهی را مطرح کرد و اضافه کرد که این روش بهتر از آنست که خود صاحب مال شخصا آن را توزیع کند بویژه اگر وی تقسیم آن را بلد نباشد[۸۸] .

[۸۸] الوسیلة فی نیل الفضلیة: ص ۶۸۲.