یک پرسش مهم

قاضی ابن بهراج اولین کسی بود که این امر را از استحباب به وجوب کشاند و گفت:

«واجب است سهم امام را نزد کسی از فقهاء و مجتهدین که به وی اعتماد می‌شود گذاشته شود تا اینکه او اگر امام غائب را دریافت به ایشان بسپارد، یا اینکه وصیت کند تا بعد از وی این مال به کسی سپرده شود که معتمد باشد و او این وظیفه را انجام دهد، و به همین ترتیب که بدون شک این گام بسیار مهمی بشمار می‌رود»[۸۷] .

[۸۷] الـمهذب: ۸/۱۸۰.