تقليد از ائمه يا آقايان

بنابرین باتوجه به روایات و فتاوایی که ملاحظه فرمودید چگونه می‌توان خمس پرداخت، وقتی خود ائمه علیهم السلام از پذیرفتن خمس انکار فرمودند، و آنرا به صاحبانش برگرداندند و باصراحت کامل شیعیانشان را از پرداخت آن معاف نمودند، آیا ما از ائمه علیهم السلام نعوذ بالله عالم‌تریم؟! یا بهتر؟! یا به مال و ثروت محتاجتر؟!.

قابل ذکر است که فقهاء و مجتهدینی که فتاوایشان را نقل کردیم فقط همینها نیستند که به معاف بودن شیعه از خمس فتوا داده‌اند بلکه چندین برابر این عدد، فتاوایشان در لابلای کتاب‌ها موجود است ما بخاطر آنکه موضوع را بطور فشرده و مختصر عرضه کرده باشیم تقریباً از هر قرنی یک نفر انتخاب کردیم تا برای عموم روشن گردد که شیعه هیچ‌گونه الزامی به پرداخت خمس ندارد، چرا این اعتقاد را مطرح می‌کنیم زیرا که با قرآن و روایات صحیح وعمل ائمه علیهم السلام و باعقل سلیم و فتاوای فقهاء و مجتهدین شیعه مطابقت دارد، و همیشه به آن عمل میشده است، اینک به دو فتوای دیگر از فتاوای بزرگ‌ترین علمای جهان تشیع توجه فرمایید: