فصل چهارم: خمس يا كليد بانكها!

از خمس نیز سوء استفاده زیادی بعمل آمده است، و بوسیله آن سرمایه‌های کلانی اندوخته شده است، گرچه نصوص شرع‌‌گویای این حقیقت است، که بر شیعیان چیزی بنام خمس واجب نیست بلکه یک امر مباح است که همانند بقیه اموالشان هرجوری که خواستند می‌توانند در آن تصرف کنند.

برای آنکه حقیقت خمس روشن گردد و خواننده عزیز با خمس و چگونگی عملکرد با این پدیده نوین آشنایی بیشتر و بهتر پیدا کند ما در اینجا نگاهی گذرا به پیشینه این کلید بانک‌ها خواهیم داشت البته در پرتو روایات شرعی و اقوال و فتاوای علماء و مجتهدین معتبری که مردم آنان را به رسمیت می‌شناسند و از آنان تقلید می‌کنند.