قوت استدلال!

طوسی از موسی بن عبد الملک از مردی روایت می‌کند که گفت:

«از امام رضا ÷ پرسیدم که اگر مردی از عقب در دبر زن به او نزدیک شود چه حکمی‌دارد؟ فرمودند: «أحلّتها آية من كتاب الله» آیه‌ای از کتاب خدا آن را حلال کرده است از قول حضرت لوط ÷ که فرمود: «هولاء بناتي هن أطهرلكم» او می‌دانست که آنها فرج را نمی‌خواهند!»[۶۴] .

و طوسی از علی بن الحکم روایت می‌کند که گفت:

«از صفوان شنیدم که می‌گفت: به امام رضا ÷ گفتم: یکی از مخلصین شما می‌خواهد از شما مسأله‌ای بپرسد اما خجالت می‌کشد فرمود: مسأله چیست؟ گفت آیا جایز است که کسی در دبر با همسرش نزدیکی کند؟ فرمود: بله جایز است»[۶۵] .

[۶۴] الاسبتصار: ۳/۲۴۳. [۶۵] الاستبصار: ۳/۲۴۳.