رأی قرآن چيست؟

واقعا این صحنه‌های تکان‌دهنده انسان را علاوه از حیرت و تعجب به تفکر و تدبر وا می‌داردکه آیا اسلام برای این مشکل علاجی در نظر نگرفته است؟ از قرآن بپرسیم که در این باره چه می‌فرماید: