خاطره يك خانم

زنی از اتقافی که برایش پیش آمده بود از من نظر خواست می‌گفت: آقای سید!:

«....... بیست سال پیش با او صیغه کرده و از او حامله شده است، مدتی بعد از صیغه حاجی آقا با او، دختری متولد می‌شود، قسم خورد که این دختر از اوست چون در آن روزها کسی دیگری با او صیغه نکرده است، سالها بعد که دختر بزرگ می‌شود وبالغ می‌گردد روزی مادرش احساس می‌کند که دختر حامله است، وقتی علت را می‌پرسد می‌گوید آقای سید!....... با او صیغه کرده! و از او حامله شده است، مادر بهت زده شده و حواسش را باخته بود نمی‌دانست چه کند، داستان را برای دخترش بازگفت، او بیشتر گیج شده بود که چگونه پدرش با او صیغه کرده است؟!».

او از من می‌پرسید که اکنون رابطه او با آقای مذکور بر چه اساس باید باشد؟! از این قبیل اتفاقات زیاد پیش می‌آید، یکی با دختری صیغه می‌کند بعد که متوجه می‌شود می‌بیند او خواهرش از صیغه است، یکی با همسر پدرش صیغه کرده است! اتفاقاتی که از این قبیل پیش می‌آید بیشمار است!.